ANBI status

anbi_logo_zw

Stiching de Knoevel beschikt over de ANBI status
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunnen er fiscale voordelen bestaan bij het doen van schenkingen aan en sponsoring van Stichting de Knoevel.
In het kader van de gewijzigde richttlijnen van de fiscus bestaat er vanaf 1 januari 2014 een publicatieplicht voor ANBI-instellingen. Onderstaand treft u de desbetreffende informatie van Stichting de Knoevel aan:

Kontaktgegevens:
Stichting de Knoevel
Medoclaan 212
6213 EG  Maastricht
K.v.K. nr. 14090541
Contactpersoon: Harrie Alken
Tel. 06-46844121
Mailadres: info@stichtingdeknoevel.nl

Bestuurssamenstelling:
Gerd Leers, voorzitter
Jos Jammers vice-voorzitter
Ilse Dassen, penningmeester
Ron Scholberg, secretaris

Beleidsplan:
– Om gedurende het jaar: 15 a 20 knoeveldagen te realiseren voor gezinnen met een langdurig ziek kind;
– De organisatie van 1 grote knoeveldag voor een aantal gezinnen; en het aanbieden van andere incidentele activiteiten voor gezinnen met langdurig zieke kinderen.
– Om deze activiteiten te kunnen bekostigen worden financiele acties gehouden en sponsoren geworven.
De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, die hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Beloningsbeleid:
Er is bij de stichting geen sprake van beloning van bestuursleden en vrijwilligers.

Doelstelling:
De Knoevel stelt zich ten doel om verwendagen te verzorgen voor een gezin dat te maken heeft dan wel heeft gehad met een langdurig ziek kind. Het motto is effe de zorgen in de ijskast zetten en een dag zorgeloos genieten en verwend worden. Stichting de Knoevel beperkt zich tot langdurig zieke kinderen en hun gezinnen uit Zuid-Limburg.

Jaarverslag:
Stichting de Knoevel maakt geen apart jaarverslag.

In de loop van het jaar wordt ten aanzien van de activiteiten van de Stichting verslag gedaan in het Knoevelnieuws. U kunt het Knoevelnieuws lezen onder het kopje ‘nieuws’ van deze website.

Fiscaal nummer: 816893627

Financieel verslag 2021

Inkomsten, donaties en financiele acties  €81.063
Specificatie van de uitgaven:
Kosten knoeveldagen  €21.924

afschrijvingen €10.000
Huisvestingskosten  €876
Verkoopkosten €1.251
Algemene kosten €8.663

Bedrijfsresultaat is positief € 38.130

Het resultaat ispositief.
Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat een tweetal anti organisaties hun activiteiten hebben beëindigd en hun vermogen aan de stichting hebben overgedragen. Het geld komt goed van pas om in 2022 de opgelopen achterstanden voor wat betreft de organisatie van knoeveldagen in te halen.

Balans per 31 december 2021.

Vaste activa (personenbusje) €46.484
Banktegoeden                              €82.089
                                                         ———————
Stichtingsvermogen                     €128.573

Vorenstaande cijfers zijn ontleend aan het jaarrapport, zoals dat is opgesteld door NBC/lemaire & Partners B.V.